Struktural Fakultas Hukum

Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H.

Wadek I Fakultas Hukum

Jejen Hendar, S.H., M.H.

Wadek II Fakultas Hukum

Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H.

Wadek III Fakultas Hukum

Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.

Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Ahmad Faizal Adha, S.H.I, M.AG.

Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M.

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Arinto Nurcahyono, Drs., M.Hum.

Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H.

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra., M.Hum.

Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum

Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum